Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Parafia

Historia parafii
Data dodatnia: 2013-09-14
Autor: proboszcz

Pierwsze wzmianki o istnieniu kościoła w Krzydlinie Małej i Wielkiej pochodzą z XIII wieku, dokładnie z roku 1250. Za zgodą księcia śląskiego Henryka Brodatego byli tu osadzeni zakonnicy Augustianie. Papież Innocenty III, potwierdzając własność klasztoru Augustianów, w bulli z 1250 roku wymienia nazwę wsi CRIDLINA.W dokumencie Henryka Głogowskiego z roku 1301 występuje kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny „in Cridlin Inferior” ( w Krzydlinie Wielkiej). W czasie wojen husyckich ok. 1430 r wieś, a dokładniej osada „CONSTANTINA” między Cridlin a Mojęcicami została doszczętnie zniszczona przez wojnę jak podają dokumenty książęce Jana Wołowskiego z roku 1498. W czasie wojny trzydziestoletniej (1618 – 1648) obie wsie były kilkakrotnie plądrowane przez wojska szwedzkie, kościoły obrabowane a klasztor zniszczony.

Nie zachowały się jakiekolwiek dane o losach kościołów i samej parafii w czasie reformacji. Protokoły powizytacyjne podają, że oba kościoły istniały w latach 1638 i 1651/1652. Wybudowany przed 1250 rokiem kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej został rozebrany a na uzyskanym miejscu wybudowano nowy, który zachował się do dnia dzisiejszego. Powstawał w 3 etapach. Został ukończony i konsekrowany w 1827 r. Na pamiątkę starego, nieistniejącego kościoła, wybudowano małą kapliczkę (tuż obok nowego kościoła), która swoim kształtem miała upamiętniać nieistniejący. Obecnie służy ona jako kaplica pogrzebowa. Wystrój tego kościoła powstawał w okresie baroku i stanowi jednolity stylistycznie zespół dzieł sztuk plastycznych i rzemiosła artystycznego prezentujący wysoki poziom artystów działających na śląsku w XVIII i XIX wieku. Do barokowych dzieł sztuki należy:

- Ołtarz główny - wykonany z drewna snycerowanego, polichromowanego. Złożony z dwóch kondygnacji w którym znajduje się barokowy obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z pierwszej połowy XVIII wieku, dzieła samego Willmana bądź uczniów jego szkoły.

- Ołtarz boczny – barokowe dzieło z pierwszej połowy XVIII wieku wykonany w warsztacie śląskim i przedstawiający świętego biskupa (postać nierozpoznana).

- Obraz świętego Augustyna – pochodzi z pierwszej połowy XVIII wieku, płótno olejne wykonane w warsztacie śląskim.

- Ambona – pochodząca z przełomu XVII i XVIII wieku wykonana w warsztacie śląskim z drewna snycerowanego, przedstawiająca czterech Ewangelistów. Ma ona kształt nieregularnego pięcioboku

- Rzeźba Św. Jana Nepomucena – powstała na przełomie XVII i XVIII wieku wykonana w warsztacie śląskim

- Obraz Matki Bożej Różańcowej – pochodzący z XVIII wieku. Wokół Madonny widoczne są barokowe obrazy tajemnic Różańca Świętego

- Obraz Marii Magdaleny z XVIII wieku. Jest to olejne płótno

- Strop malowany – Jest to unikalne dzieło stylu renesansowego wykonane prawdopodobnie w XVI wieku, ok. 1520 roku w warsztacie śląskim. Malowany strop o wymiarach: długość 15 metrów i szerokość 10 metrów. Jest to dekoracja dzielona na pasy wypełniona motywami roślinnymi.

Uroczystość Odpustową obchodzi się 22 lipca.

Natomiast kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła wybudowany został w roku 1293 i po prawie 600 latach istnienia zawalił się. Stał on na wzgórzu. Po tym kościele zachowała się do dnia dzisiejszego tylko dzwonnica, do której dostawiono małą kaplicę i od 1995 r. służy jako kaplica cmentarna.

Miejscowa ludność w Krzydlinie Małej, po zawaleniu się starego kościoła, podjęła inicjatywę wybudowania nowej świątyni. Powstała ona w szybkim czasie, bo w ciągu roku (1898 – 1899).  W 1901 roku poświęcenia nowego kościoła dokonał ks. Dziekan Wahner ze Stobna, a 28 maja tego roku w uroczystej procesji wniesiono do nowo wybudowanego kościoła relikwie świętych podarowanych przez OO. Cystersów z Lubiąża. Relikwie umieszczono w głównym ołtarzu.

W roku 1810 na mocy ustaw sekularyzacyjnych, rząd pruski przejmuje wiele dóbr kościelnych. W tym czasie Augustianie zostają wygnani z Krzydliny. Proboszczem w tym czasie jest ostatni Augustianin ks. Dominik Jasche. Po Jego śmierci administratorem parafii w Krzydlinie zostaje ks. Wohler.

Sześć lat po śmierci ks. Jasche, w roku 1861 do Krzydliny przybywają trzy Siostry ze Zgromadzenia Ubogich Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Zamieszkują w domu w Krzydlinie Małej zakupionym z oszczędności ks. Jasche i rozpoczynają pracę i opiekę w Szkole Parafialnej.

Lata II wojny światowej nie były łaskawymi dla parafii. Niemcy splądrowali kościoły (wywiezione zostały 3 dzwony z kościołów, zniszczono tabernakulum w ołtarzu głównym kościoła parafialnego w Krzydlinie Małej a plebania służyła jako szpital dla rannych żołnierzy. Zostali również wysiedleni niemalże wszyscy mieszkańcy parafii. Po zakończeniu działań wojennych, rozpoczął się tzw. okres repatriacyjny. W ramach tej akcji napłynęło na teren parafii wiele nowych rodzin, które przejmowały opuszczone poniemieckie gospodarstwa rolne. Wówczas to pracę duszpasterską pośród napływającej na te tereny ludności podjął ks. Edmund Wiącek. Ze wzglądu na brakującą liczbę kapłanów, ks. Edmund obsługiwał również parafię w Lubiążu i kościół w Zagórzycach. Pracował do roku 1953, gdy parafia została powierzona ks. Józefowi Pieczonka. Po śmierci ks. Józefa, posługa w parafii zostaje powierzona kolejno następującym kapłanom: ks. Michał Koziura, ks. Juliusz Jantas, ks. Jan Gorczyca, ks. Tadeusz Jurek, ks. Edward Duda. Uroczystość odpustową w kościele parafialnym obchodzi się 29 września.

Od 1980 roku praca na terenie tutejszej parafii zostaje powierzona Misjonarzom Klaretynom. Jej pierwszym proboszczem jest o. Stanisław Wójcik CMF. W czasie wizytacji kanonicznej 2 czerwca 1996 r. ks. Biskup Józef Pazdur sufragan Archidiecezji Wrocławskiej poświęcił kaplicę w Domaszkowie, która służy do dnia dzisiejszego miejscowej ludności jako miejsce modlitwy oraz, w razie konieczności i potrzeby i za zgodą proboszcza jako miejsce wioskowych zebrań i ważnych lokalnych spotkań. Kaplicy i społeczności Domaszkowa patronuje Niepokalane Serce Maryi. Uroczystość Odpustowa przypada w to wspomnienie.

Kaplicę w Dębnie w roku 1993 r. poświęcił ks. Dziekan Eugeniusz Kuźmik z Wołowa. Patronem jest Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów św. Antoni Maria Klaret. Uroczystość Odpustowa przypada 24 października.


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony