Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Sakramenty

Bierzmowanie
Data dodatnia: 2013-09-15
Autor: proboszcz

Sakrament Bierzmowania jest drugim sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego. Jego przyjęcie jest koniecznym dopełnieniem łaski chrztu świętego. Istotnie „przez sakrament bierzmowania, ochrzczeni, jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

                                                                                            (Por. KKK nr. 1285)

 

W momencie chrztu św., troska o łaskę wiary dziecka, została złożona w ręce rodziców i rodziców chrzestnych (oni sami dobrowolnie i świadomie do tego się zobowiązali), natomiast w sakramencie bierzmowania, bierzmowany już sam, w sposób dobrowolny przyjmuje Chrystusa, świadomie opowiada się za Nim, akceptuje Jego naukę i wymogi, które stawia i chce być Jego uczniem i świadkiem. Pragnie tą nauką żyć i jej bronić. Aby móc to czynić potrzeba odpowiedniego czasu przygotowania, poznania Chrystusa, Jego nauki przekazywanej przez Kościół. Pragnący przyjąć sakrament bierzmowania przyjmuje całość nauki Kościoła a nie tylko pewne jej części. Nie może przyjmować te, które najbardziej mu odpowiadają a odrzuca te, które stawiają wymagania i są trudne. Dlatego Kościół kładzie mocy nacisk na dobre przygotowanie do tej ważnej decyzji wiary. Stąd kandydat do bierzmowania uczestniczy w katechezie szkolnej (wymóg konieczny) oraz katechezie przygotowującej go w parafii.

Od września tego roku, z naszej parafii do sakramentu bierzmowania pragnie przygotować się 34 kandydatów. Raz w miesiącu, odbywają się katechezy na terenie parafii. Kandydaci otrzymali Indeksy Kandydatów do bierzmowania, które mają pomóc im w mobilizacji życia religijnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczne życie sakramentalne. Zawartość Indeksu, będzie podstawą do stwierdzenia czy dany kandydat właściwie wykorzystał czas przygotowania. Sakrament Bierzmowania przewidziany jest 28 września 2014 r. i szafarzem tego sakramentu będzie ks. Biskup Andrzej Siemieniewski, Sufragan wrocławski. Obrzęd udzielenia tego sakramentu nastąpi podczas Parafialnej Uroczystości Odpustowej Św. Michała Archanioła w Kościele Parafialnym w Krzydlinie Małej.

Inauguracja czasu przygotowania do sakramentu bierzmowania w parafii, miała miejsce w Święto Św. Stanisława Kostki, Patrona Młodzieży 18 września. W czasie mszy świętej, kandydaci, w sposób uroczysty, poprosili całą wspólnotę parafialną o duchowe wsparcie i pomoc w dobrym przygotowaniu się do tego sakramentu.

 

Otoczmy naszą modlitwą tych młodych ludzi, aby dobrze przygotowali się do przyjęcia daru Ducha Świętego, który uzdolni ich do tego, by byli odważnymi świadkami wiary, by się jej nigdy nie wyrzekli, by potrafili nią żyć i jej bronić.  


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony