Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Sakramenty

Chrzest
Data dodatnia: 2013-09-15
Autor: proboszcz

Sakramenty zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa. Obejmują one wszystkie etapy i wszystkie momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego.

                                                                                                      (por, KKK nr. 1210)

 

Sakrament Chrztu św. jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Nie byłoby małżeństwa, kapłaństwa, możliwości spowiedzi i przyjęcia komunii św. gdyby nie było chrztu, dlatego też ten pierwszy sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego jest tak ważny i wymaga odpowiedzialnego potraktowania. Te łaski, które otrzymuje dziecko w czasie sakramentu chrztu świętego, zostają powierzone trosce rodziców i rodziców chrzestnych. W czasie chrztu człowieka dorosłego, on sam bierze za nie odpowiedzialność i troskę. Rodzice i Rodzice chrzestni stają na straży, by te łaski, które otrzymało dziecko, znalazły właściwy klimat wiary do rozwoju i pomoc w czasie kryzysów, jakie przeżywa dziecko. Wielka jest więc rola rodziców, jako pierwszych i najważniejszych kapłanów i katechetów „domowego kościoła”. Rodzice chrzestni mają im w tej misji pomagać. Aby rodzice i rodzice chrzestni mogli właściwie pełnić tę misję, potrzeba, aby najpierw oni sami żyli tym, co będą przekazywali i strzegli w życiu dziecka. Nie można przekazać czegoś, czym samemu się nie żyje. Stąd pewne wymagania, jakie stawia kościół rodzicom i rodzicom chrzestnym. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być ludzie żyjący w związkach niesakramentalnych, ludzie niewierzący, nie żyjący wiarą – „niepraktykujący”. Osoby takie same nie czują się dziećmi Bożymi, nie chcą być wszczepieni w Kościół a tym bardziej nie czują się uczestnikami jego posłania. W jaki więc sposób mogą umacniać te łaski chrztu świętego u ich dziecka? Czy nie byłoby to kłamstwo z ich strony względem dziecka, ich samych, wspólnoty kościoła i samego Boga? Prosić o coś dla dziecka czym samemu się nie żyje – to wielka odpowiedzialność.

 

Czy kapłan może odmówić sakramentu chrztu św.?

 

Dylemat i problem, który można czasem spotkać i jest wielką trudnością dla rodziców, rodziców chrzestnych i dla samego kapłana. Zasadą jest, iż chrztu udziela się osobie, która o to prosi w sposób świadomy i dobrowolny nie będąc do tego niczym zmuszonym. Jednak w pewnych sytuacjach, kapłan może odłożyć termin chrztu św. do momentu, kiedy np. rodzice uregulują swoją niewłaściwą, względem Boga i Kościoła, sytuację małżeńską.

Oto fragment dokumentu, na ten temat, Ordynariusz naszej diecezji:

 

 Problem udzielenia chrztu dziecka, pojawia się wówczas, kiedy rodzice dziecka nie są praktykującymi katolikami a konkretnie nie mają ślubu kościelnego, świadomie zeń rezygnując. W takim przypadku duszpasterz, ma prawo odłożyć chrzest dziecka, do czasu uregulowania przez rodziców swojego małżeństwa w Kościele, aby mogli autentycznie prosić Kościół o wiarę dla dziecka. Do obowiązku duszpasterskiego Proboszcza, i to w sumieniu, należy zatroszczyć się nie tylko o chrzest dziecka, lecz również o jego rodziców, żyjących w związku małżeńskim niesakramentalnym. W takiej sytuacji Proboszcz nie odmawia chrztu dziecka, tylko odkłada chrzest, jak zaleca Kodeks Prawa Kościelnego. Udzielenie chrztu dziecku rodziców żyjących bez przeszkód w konkubinacie byłoby legalizacją ich zaniedbania, lub co gorsze lekceważenia wiary.” 

 

Dokumenty i wymogi potrzebne do sakramentu chrztu św.

 

   Termin chrztu św. w naszej parafii ustala się w kancelarii parafialnej. Nie ma ustalonych terminów udzielenia sakramentu chrztu św. Udziela się go po wcześniejszym, wspólnym ustaleniu z duszpasterzem.

 

Wymagane dokumenty:

 

- Odpis Aktu Urodzenia dziecka,

- Zaświadczenie rodziców chrzestnych, że mogą być chrzestnymi, ze swojej parafii, jeśli są spoza parafii, w której będzie udzielany sakrament chrztu św.

- Pisemna zgoda miejscowego proboszcza, jeśli sakrament chrztu ma być udzielony w innej Parafii,

- Zaświadczenie o odbytej spowiedzi św. przed chrztem rodziców i rodziców chrzestnych

- Jeśli dziecko urodziło się poza granicami Polski, wymagane jest zaprzysięgłe tłumaczenie Aktu Urodzenia. 

 


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony